خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

بخش صوتى

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

Afghan Peace Process Special Page

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

شرايط استفاده از خدمات

 پژواک خبري اژانس تاسو ته د پژواک د يجيټل معلوماتو د شبکي سايټ ته هرکلى وايي.

آژانس خبرى پژواک  شما را به شبکه معلومات ديجيتلى خود خير مقدم ميگويد . پژواک يک آژانس خبرى مستقل بوده ، که کاملاً توسط افغانها اداره گرديده  و براى شما معلومات فراهم ميکند، پس بر ما لازم است ، تا محتويات خود را حفظ نمائيم . توانايى ما مبنى بر اينکه توليدات بهتر ژورناليستکى داشته باشيم ، وابسته به پذيرش اين شرايط توسط کاربران ميباشد ، چرا که ما عوايد خود را از اشتراک کننده گان ، خريداران محتويات و اعلان کننده گان بدست مياوريم .

اين شرايط در ماه جون سال ٢٠١١ ميلادى تجديد گرديده و جانشين تمام شرايط قبلى محتويات پژواک گرديد. لطفاً اين شرايط استفاده از خدمات را به دقت مطالعه نمائيد ، چرا که اين شرايط توافقنامه قانونى بين شما و آژانس خبرى پژواک  را وضع ميکند .

اين شرايط استفاده از شبکه ديجيتلى پژواک را تحت پوشش قرار ميدهد ، که شما ميتوانيد از چندين طريق به آن دسترسى پيدا نمائيد ، در اين طريقه ها Worldinfo-icon Wide Web  يا (WWW.)  ، تلويزيون ديجيتل ، PDA، تيلفون موبايل و RSS feeds  ، سافت وير APIs  ، دانلود نمودن bulk data، دانلود نمودن widgetو طريقه هاى ديگر موجود يا تحت پلان شامل ميباشد .

اين شرايط زمانى عملى ميگردد، که شما از هر طريقه يى که باشد ، به شبکه دسترسى پيدا کنيد . در اين شرايط مراجعه به Pahwok.comبه معنى همين شبکه است ، بدون در نظرداشت اينکه شما چگونه دسترسى پيدا کرده ائيد .

پژواک سفارش ميکند ، تا يک کاپى اين شرايط را پرنت نموده و آنرا براى ريکارد خود نگهدارى نمائيد .

آگهى و محرميت

اگر شما با اين شرايط موافق نيستيد، پس شما بايد Pajhwok.comو محتويات ديگر آنرا استعمال نکنيد و هر نوع اشتراک خود با اين آژانس را به اساس حق فسخ به اتمام برسانيد.

ملاقات بيش از يک صفحه در روز در Pajhwok.comمستلزم اشتراک ميباشد . با تکميل نمودن فورمه اشتراک و داخل نمودن ايميل آدرس و پاسورد پنداشته خواهد شد ، که شما اين شرايط را پذيرفته ا ئيد. به همين ترتيب  اشتراک در هر يکى از خدمات ايميل يا اشتراک در RSS feedsبه اين معنى است ، که شما اين شرايط را قبول نموده ائيد .

اگر شما نزد ما ثبت هستيد و بعداً ميخواهيد در تفصلات خود تغير وارد کنيد ، پس بايد هر چه زودتر با استفاده از فورم رابطه ما را از هر نوع تغيرات در جريان بگذاريد.

ما ذريعه ايميل يا نشر آگاهى در اين صفحه انترنتى با شما تماس خواهيم گرفت ، هر تغيرى که در شرايط رونما ميگردد، در همين صفحه انعکاس خواهد يافت .

شما موافقه ميکنيد ، که تمام آگاهى ها ، معلومات ، توافقات و مباحث ديگرى را که به شما به شکل الکترونيکى فراهم ميسازيم ، هر نوع مقتضيات قانونى را به نوع نوشتارى در بر ميگيرد.

اگر شما يکى از اشتراک کننده گان هستيد ، هر نوع تغير وارده سر از پرداخت بعدى شما به تعقيب اين تغير عملى خواهد شد ، در غير آن به شما اطلاع داده خواهد شد .

پژواک دسترسى متواتر ، بدون تاخير و محفوظ به خدمات خود را تضمين نميکند ، ما در بعضى حالات استثنايى ممکن نشرات Pajhwok.com، محتويات پژواک و يا خدمات اشتراکى خود را متوقف بسازيم. اگر ما چنين کارى کرديم ، پس ما در مقابل شما هيچ نوع مسؤوليتى نخواهيم داشت و اگر شما اشتراک کننده ما هستيد ، پول مدت باقى اشتراک شما دوباره پرداخته خواهد شد .

پژواک متعهد است ، تا محرميت اشتراک کننده گان و کاربران خود را حفظ نمايد .

معلوماتى پژواک جمع آورى ميکند ، در همينجا باقى ميماند ، پژواک معلوماتى را که از اشتراک کننده گان بدست مياورد ، نه در اختيار کسى ديگرى ميگزارد و نه هم آنرا به فروش ميرساند و معلوماتى که در اختيار شخص سوم قرار داده ميشود ، صرف به اساس تقاضاى اشتراک کننده ميباشد.

اشتراک

اشتراک کننده گان صرف به شرطى ميتوانند به محتويات اين آژانس دسترسى يابند ، که فيس اشتراک را به پژواک تحويل بدارند . اگر شما خواهان اشتراک هستيد ، پس ميتوانيد به شکل فرد يا اداره اشتراک نمائيد .

اشتراک انفرادى فقط براى يک کاربر ميباشد ، در حاليکه اشتراک يک نهاد ميتواند حاوى يک الى ١٠ کاربر باشد .

کمپنى ، تصدى ، سازمان يا نهادهاى ديگر تجارتى را حکومتى نميتوانند به شکل مستقيم يا غير مستقيم به شکل انفرادى اشتراک نمايند.

آژانس خبرى پژواک  به اشتراک کننده گان خود زمينه دسترسى کامل به Pajhwok.comرا مهيا ميسازد ، طوريکه اشتراک کننده گان و کاربران شرايط ذيل را دانسته و با آن موافق باشند:

-هر اشتراک کننده بايد اسم کاربر و پاسورد خود را داشته باشند و آنرا با هيچ کسى ديگرى شريک نسازد.

-هر اشتراک کننده بايد در يک محل يا در يک وسيله به صفحه پژواک داخل شود ، با داخل شدن  همزمان در کامپيوتر ديگر باعث خارج شدن از کامپيوتر اولى خواهد شد .

-اشتراک کننده گان بايد هيچ چنين کارى نکند ، تا به اساس آن اشخاصى که اشتراک کننده نيستند ، به محتوياتى دسترسى يابند ، که مختص به اشتراک کننده گان ميباشد ، اما با در نظر داشت شرايط ذيل .

شريک نمودن پاسورد با ديگران تخطى از شرايط ما بوده و ممکن باعث تخلف از حقوق دسترسى به محتويات ما باشد . ما از صفحه انترنتى خود نظارت ميکنيم ، تا شريک ساختن پاسورد را معلوم نماييم .

اگر معلوم گرديد، که شما از اين شرايط تخلف ميکنيد ، پس ما به اساس لزوم ديد خود فوراً بدون کدام اطلاع قبلى دسترسى شما به Pajhwok.comرا قطع خواهد کرد .

اگر ما بخواهيم قرارداد با شما را فسخ نمائيم ، پس ما از طريق ايميل آدرسى ، که شما ثبت نموده ائيد ، به شما اطلاع خواهيم داد ، که قرار داد شما نهايى گرديده است . با فسخ قرار داد نام ( هاى) کاربر و پاسورد (هاى) شما براى pajhwok.comديگر کار نخواهد داد .

اشتراک کننده گانى ، که قرارداد آنها به اساس تخطى از اين شرايط فسخ گرديده ، فيس اشتراک آنها دوباره پرداخته نميشود.

استفاده از محتويات

در اين قرار داد محتويات به معنى تمام متنها ، ويديوها ، تصاوير ، گرافيک و مواد سمعى بوده ، که در pajhwok.comبه نشر ميرسد ، اين محتويات ممکن شامل مواد خود پژواک يا از گروه سوم باشد .

تمام محتوياتى که در اين صفحه انترنتى جمع آورى گرديده ، مربوط به پژواک يا شعبات آن بوده و توسط قانون بين المللى حق چاپ و تکثير ( کاپى رايت) حفظ ميگردد.

 آژانس خبرى پژواک  به اشتراک کننده گان خود با در نظر داشت شرايط استفاده از خدمات اجازه محدود ميدهد ، تا به اين محتويات دسترسى داشته و يا از آن استفاده نمايند.

آژانس خبرى پژواک  حق ملکيت محتويات خود را حفظ ميکند ، محتويات اين آژانس بايد بدون رضايت نامه نوشتارى قبلى چاپ ، نشر و توزيع نشود ، به استثناى در نظر داشت اصول ذيل :

-شما ميتوانيد محتويات پژواک با استفاده از وسايلى ، که توسط آژانس خبرى پژواک  مهيا گرديده ، به شکل آن لاين نشر نمائيد ، با ديگران شريک سازيد و يا به ديگران بفرستيد ، مخصوصاً عنوان و ١٤٠ حرف ابتدايى يک خبر را  همراه با لينک خبر اصلى .

-شما ميتوانيد نقل قولها و بخشهاى را از محتويات پژواک ، که ٣٠ کلمه و يا کمتر از آن باشد ، با ارائه اعتبار ( کريدت) به پژواک  به شکل آنلاين نشر نموده و يا به ديگران ارسال نمائيد .

-اشتراک کننده گان انفرادى محتويات را جهت استفاده شخصى و غير تجارتى دانلود نموده و آنرا کاپى نمايند.

فعاليتهاى ذيل ممنوع بوده ، اما منحصر به آن نميباشد :

-شما نميتوانيد محتويات پژواک را ، که توسط کارمندان آن راپور داده شده ، بدون ارائه نام پژواک به نشر برسانيد.

-شما نميتوانيد مواد پژواک  را به شکل سيستماتيک  و همواره دانلود و پرنت نمائيد و يا از آن موضوع استخراج کنيد و يا از تمام محتويات و يا يک قسمتى از آن که در صفحه Pajhwok.comظاهر ميگردد، ديتابيس الکترونيکى ايجاد نموده و يا به شکل کاغذ نگهدارى نمائيد.

-شما نميتوانيد بدون رضايت نامه نوشتارى جهت نظارت ، علاوه کردن ، کاپى کردن يابدست آوردن محتويات ، لوگو و معلومات ديگرى که ملکيت آژانس خبرى پژواک  ميباشد ، از تخنيکهاى اتوماتيک يا ديگر تخنيکها استفاده نمائيد

-شما نميتوانيد از محتويات آژانس خبرى پژواک توليدات يا خدماتى را فراهم نمائيد ، که موجب کاهش ضرورت کاربران و گروه هاى سوم گردد، که مستقيماً براى محتويات پژواک پول ميپردازند و همچنان نمتيوانيد از محتويات پژواک براى خود عوايد بدست بياورد تا توانايى پژواک را به بدست آوردن عوايد از محتويات متضرر بسازيد. مخصوصاً شما نميتوانيد بيش از ده خلاصه را در يک روز تهيه ، دوباره نشر و يا توزيع نمائيد، هر خلاصه ايکه از اخبار مختلف تهيه گرديده ، بايد در همان روز به نشر برسد ، که شما تهيه نموده ائيد .

-بدون اينکه با شما موافقه نوشتارى داشته باشيم ، شما نميتوانيد يک بخشى از صفحه انترنتى ما را دوباره توليد نموده و يا آنرا به ديگران ارسال نمائيد و يا هم آنرا در کدام صفحه انترنتى ديگر نگهدارى نموده و يا يک قسمتى از مواد را به انواع ديگر پخش نمائيد .

-بدون رضايت نامه نوشتارى با آژانس خبرى پژواک  شما نميتوانيد با استفاده از نام پژواک از لوگو يا علامت پژواک براى متنهاى مخفى استفاده نمائيد .

-اگر شما ميخواهيد از محتويات پژواک بدون مجوزاتى که در اين شرايط يادآورى گرديده ، استفاده نمائيد ، پس براى انجام آن به مجوز نياز داريد . اگر شما مسؤول خدمات جمع آورى کننده اخبار هستيد که استفاده کننده گان آن بايد فيس بدهند ، پس در اين صورت مستقيماً با ما تماس گرفته ، تا در مورد مجوز شما صحبت به عمل بيايد .

ما ممکن به شما اجازه بدهيم تا بخشهاى ديگر صفحه انترنتى پژواک يا مواد را در شرايط ويژه پخش يا دوباره توليد نمائيد . اگر شما ميخواهيد براى انجام اين کار اجازه بگيريد ، پس با ما تماس بگيريد .

شما اين حق را دارد ، تا استفاده خدمات به شکل انفرادى را نظارت نمايد ، تا اطمينان حاصل نمايد ، که افراد مجوز با شرايط استفاده از خدمات مطابقت دارند .

هر استفاده بدون مجوز جوازى را از دست خواهد ، که توسط آژانس خبرى پژواک  برايش داده شده است .

اگر پژواک مشاهده نمايد ، که شما بيش از محدوده خود خلاصه ها تهيه ، دوباره نشر و يا پخش ميکنيد ، پس شما بايد اين کار را فوراً متوقف بسازيد ، و ازحقى که براى شما براى تهيه خلاصه ها داده شده است ، محروم ميشود ، تا زمانيکه دوباره براى استفاده از محتوا موافقه نمائيد .

سلب مسئوليت

آژانس خبرى پژواک  تلاش ميکند ، تا صفحه انترنتى خود را به مهارتها و توجه مسلکى به پيش برده و انکشاف دهد و براى رفع نقيصه هاى که در ويب سايت موجود است ، تلاش جدى به خرج خواهد داد .

ما از نقايصى که به علت انجام دادن و يا عدم انجام دادن ، مشاهده ، مطالعه و يا شنيدن شما به مواد يا يک بخش از آن به بار ميايد ميشود ، مسؤول نيستيم ( به استثناى مرگ يا جراحاتى ، که به علت غفلت ما به وقوع پيوسته باشد ، تا حدى که قانون اجازه داده باشد ).

شما همچنان ميتوانيد از لينک صفحه انترنتى پژاک به ويب سايتهاى ديگر دسترسى پيدا کنيد ، اين سايتها در کنترول ما نبوده و ما هيچ نوع مسؤوليت محتويات اين ويب سايتها را به دوش نميگيريم.

ما در مورد محتويات و مواد صفحه انترنتى پژواک هيچ نوع تضمين نميکنيم . مخصوصاً ما تضمين نميکنيم که  pajhwok.com   و يا محتويات عارى از ويروس است ، شما بايد در اين مورد آماده گى خود را داشته باشيد ، چرا که ما هيچ مسؤوليت ويروس و يا ملوث شدن و يا عناصر تخريب کننده ديگر را به دوش نميگيريم .

شما در ويب سايت pajhwok.comاعلانات را مشاهده خواهيد کرد ، توسط اشخاص سوم واگذار گرديده است . اعلان دهنده گان  کاملاً مسؤول محتويات اعلاناتى هستند ، که آنها واگذار نموده اند ، مخصوصاً در اين مورد بايد مطمئن باشند ، که اين اعلانات با قوانين مربوطه مطابقت ميکنند .

ما هيچ نوع مسؤوليت محتواى و مواد اعلان به شمول اشتباه ، حذف و يا عدم صحت آنرا به دوش نميگيريم .

اگر ميخواهيد اعلانات شما در ويب سايت پژواک به نشر برسد ، پس به آدرس ذيل با تيم بازاريابى تماس بگيريد : Sales@pajhwok.com

اعلانات

Advertisement